Ofte stilte spørsmål

Nedenfor er en samling med vanlige spørsmål. Da svar på noen av spørsmålene varierer fra de ulike låneselskapene benytter vi representative eksempler.

Hva er www.Forbrukslåntesten.no?
Forbrukslåntesten, en del av Testerne.no ble skapt tilbake i 2012 med et ønske om å bidra til at du finner lån uten sikkerhet, eksempelvis forbrukslån som passer best til ditt behov og ønsker. Over 600.000 nordmenn benytter seg årlig av våre tjenester. Testerne har blitt brukt som eksperter på lån og kreditt av ulike mediehus. Forbrukslåntesten er en nettjeneste hvor man kan sammenligne forskjellige lån uten krav til sikkerhet som er i markedet og derfor gjøre et smartere valg av forbrukslån. Vi bryr oss ikke så mye om hvilket lån du velger; vi tilbyr deg informasjon om de forskjellige lånene – så er det opp til deg hvilket lån du velger!

Er Forbrukslåntesten en kostnadsfri tjeneste?
Ja.

Hvilke type selskap som låner ut penger finnes på nettsiden?
Dette er seriøse banker/finansinstitusjoner (heretter kalt utlånere) som er godkjent og under tilsyn av Det norske finanstilsynet. Alle låneproduktene på nettsiden reguleres av finansavtaleloven, de er altså godkjent og under tilsyn av Det norske finanstilsynet. Vi tilbyr våre brukere kun det staten har vurdert til sikre lånekilder, tilbydere av lån må ha konsesjon fra Finansdepartementet etter bank- og finansavtalelovgivningen til å drive bank- og finansieringsvirksomhet.

Hvem utøver tilsynsmyndighet ovenfor tilbydere av lån?
Selskap som låner ut kreditt, som for eksempel lån uten sikkerhet må ha konsesjon fra Finansdepartementet etter bank- og finansavtalelovgivningen til å drive bank- og finansieringsvirksomhet. Bankene/finansinstitusjonene står under tilsyn av Finanstilsynet, og er registrert i Foretaksregisteret med foretaksnummer.

Hvordan bestiller jeg et lån uten krav til sikkerhet?
Gå til oversikten vår over lån og velg det lånet som passer deg best. Når du klikker på «søk nå»-knappen vil du bli sendt videre til søknadsskjemaet. Du vil deretter bli bedt om å fylle inn informasjon om deg selv; blant annet navn, adresse, inntekt osv. Når det er gjort vil du etter hvert få svar på om søknaden din er innvilget eller ikke. Dersom den er innvilget vil du få muligheten til å takke nei til lånetilbudet, om du takker ja har du som regel pengene på konto innen noen dager.

Er det uforpliktende å søke lån uten sikkerhet via Forbrukslåntesten?
Ja, søknaden er uforpliktende fram til du har signert avtalen. Dette er i brukerens interesse da du har mulighet til å se lånetilbudet før du takker ja eller nei. Du er ytterligere beskyttet ved at du har 14 dagers angrerett hvis du skulle ombestemme deg etter at du har signert avtalen med banken. Mer om angrerett kan du lese i punktet under.

Har jeg angrerett
Ja, du har rett til å gå fra avtalen ved å gi skriftlig eller muntlig melding til utlåner innen 14 kalenderdager etter at avtalen ble inngått. Forbrukslåntesten anbefaler at du melder ifra om dette skriftlig, slik er du sikker på at du har full kontroll. Og dersom melding om bruk av angreretten gis skriftlig anses fristen for overholdt dersom skriftlig melding er avsendt innen fristens utløp, mens du ved muntlig melding er avhengig av å få tak i kundeservice/kundebehandler til utlåner. Når du benytter deg av angreretten faller selvfølgelig din og utlåners plikt til å oppfylle den signerte avtalen bort (det samme gjelder avtale om låneforsikring, om du valgte dette produktet forutfor oppsigelsen). Men vær obs på at det da kan oppstå noen forpliktelser ovenfor deg. Du må uten såkalt unødig opphold og senest 30 kalenderdager etter at melding om bruk av angreretten ble gitt til utlåner, tilbakebetale hele kredittbeløpet. Utlåner kan også kreve at du som kunde betaler nominelle renter som har påløpt fra kreditten ble utnyttet til kredittbeløpet blir tilbakebetalt, også her uten unødig opphold og senest 30 kalenderdager etter at du meddelte utlåner om at du vil ta i bruk angreretten.

Hva er et gjeldsbrev?
Gjeldsbrev får du enten i posten eller elektronisk ved bruk av BankID. Utlåner forbeholder seg retten til ikke å foreta utbetaling av lånebeløp til deg før de har mottatt signert gjeldsbrev. Da dette er lån som ikke krever sikkerhet i bolig, personlig eiendeler osv., såkalt lån uten sikkerhet, får utlåner sikkerhet for lånet i gjeldsbrevet du undertegner hvor du godkjenner vilkårene, som for eksempel renter, gebyr og omkostninger.

Hva slags informasjon må jeg oppgi for å kunne bestille et lån uten sikkerhet?
Når du bestiller et forbrukslån må du fylle ut navn, personnummer, adresse, inntekt osv. på bankens/utlåners søknadsskjema. www.Forbrukslåntesten.no presiserer at disse opplysningene verken registreres, kontrolleres eller lagres av nettsiden eller deres eier (TESTERNE AS). Informasjonen håndteres av de respektive bankene/finansinstitusjonene du klikker deg til og søker lån hos.

Hvor mye koster det å ha et forbrukslån/lån uten krav til sikkerhet?
Det er viktig å huske på at å låne penger ikke er gratis. Lån uten sikkerhet er som regel dyrere sammenlignet med vanlig boliglån eller andre lån med krav til pant. Dette nettopp fordi lånet ikke krever sikkerhet i bolig eller andre eiendeler. Det er viktig å blant annet se på nominell rente, effektiv rente, etableringsgebyr og termingebyr for å kunne regne ut hva lånet koster deg. Det kan gi variasjoner i vilkårene til lånetilbudet ut ifra den enkelte lånetilbyder og lånesøkers bakgrunn. Mange banker gir individuell rente ut ifra lånesøknaden og bankens såkalte score-kort: Søkers alder, inntekt, bosted, eksisterende gjeld, kreditt-historikk og om du eventuelt har en tidligere kundehistorikk i banken. Lånets størrelse har betydning, samt om det er et nytt lån eller et refinansieringslån. Testerne ser også at hva man skal bruke lånet på kan ha betydning for lånevilkårene, da det kan være forskjell på lån til rent forbruk som ferie og lån for eksempel til oppussing. Siden lånesum og rente kan variere individuelt etter den enkelte lånesøker og lånetilbyder er det i mange tilfeller lurt å søke lån fra flere banker så du kan benytte det beste tilbudet til ditt behov. Husk at du ikke er forpliktet til å ta imot lånetilbudet før du har signert låneavtalen.

Renter, gebyr og omkostninger gjelder etter de til enhver tid gjeldende satser for de forskjellige lånene.

Hva er refinansieringslån uten krav til sikkerhet?
Refinansiering av smålån og kredittkort kan gi deg reduserte låneutgifter og mer oversiktlig økonomi. Målet med refinansieringslån er å bytte eksisterende gjeld med høye rentekostnader og gebyrer inn i et nytt, mer langsiktig lån med lavere rente. Et refinansieringslån kan dermed brukes til å innfri gammel og dyr gjeld, slik at man får mulighet til å senke lånekostnadene betraktelig.

Hva er renter?
Både nominell rente og effektiv rente skal formidles til deg i gjeldsbrevet (og i all markedsføring av låneproduktet). Renten beregnes og kapitaliseres (altså legges til din lånesaldo) slik det fremgår av gjeldsbrevet. Renter betaler du for å kunne ha lånet og de regnes til kroner ut i fra prosentpoeng av lånesummen. Hvis du betaler for sent påløper forsinkelsesrente med den rentesats som er bestemt etter lov nr. 100 av 17.12.1976 om renter ved forsinket betaling. Men vær obs, forsinkelsesrenten skal likevel ikke være lavere enn den renten som til enhver tid løper i låneforholdet. Forbrukslåntesten anbefaler deg på det sterkeste å unngå å komme en slik situasjon, da dette fort kan ende i en negativ sirkel for din egen del. Renter gjelder etter de til enhver tid gjeldende satser hos de forskjellige lånene.

Hva er effektiv rente per år (APR)?
Effektiv rente per år er et meget godt redskap for deg som kunde å benytte om du lurer på hva et lån koster deg. Dette fordi effektiv rente skal synliggjøre alle kostnader ved et lån. Med alle kostnader menes alle renter, alle gebyrer (f. eks. etableringsgebyr og termingebyr) og eventuelt andre omkostninger lånet medfører. Det er vanlig å ta med renters rente (rentene som løper på ubetalte renter) ved utregningen av den effektiv årsrenten. Ved kredittkjøp er dette obligatorisk (jmf. kredittkjøpsloven). Det er vanlig å regne den effektive renten fra datoen lånet blir utbetalt.

Hva er nominell rente?
Også kalt debitorrente som viser lånets årlige rente inklusiv renters rente, og varierer etter hvor ofte rentene belastes lånet samt hvor lang nedbetalingstid lånet har. I denne renteformen er altså ikke gebyrer og andre omkostninger regnet inn. Det er heller ikke et krav å vise til den årlige renten, i motsetning til effektiv rente kan nominell rente vise til eksempelvis månedsrenten.

Hva er nedbetalingstid?
Nedbetalingstid på lån og annen kreditt er hvor lang tid du har på å nedbetale pengene du har lånt. Maksimal nedbetalingstid på nytt lån er opptil 5 år på nye forbrukslån og opptil 15 års nedbetalingstid på refinansieringslån. Nedbetalingstid settes etter de til enhver tid gjeldende regler hos utlåner og du kan bekrefte denne for å lage en låneavtale.

Hva er minimumsbeløp?
Minimumsbeløp per måned settes i forhold til den maksimale nedbetalingstiden på forbrukslånet.

Hva er etableringsgebyr?
Et gebyr som ofte utlåner krever for at du skal kunne opprette lånet. Gebyret gjelder etter de til enhver tid gjeldende satser hos de forskjellige lånene. Dette varierer fra alt fra 0 kr. til 2 000 kr.

Hva kan jeg trekke fra på skatten?
Med dagens fradragsregler (oppdatert 2018) kan du få igjen 23 % av dine utgifter til renter og etableringsgebyr som du har betalt på lånet (gjelder også andre lån/kreditter). Disse pengene får du gjennom skattefradrag. Mer informasjon finner du på Skatteetaten.no.

Hvor lang tid tar det fra jeg søker til pengene er utbetalt?
Det tar ofte fra 1-5 dager, og dersom din søknad innvilges utbetales pengene med det samme utlåner har mottatt nødvendige dokumenter i retur fra deg.

Hvilke konsekvenser kan jeg få ved manglende betaling? Eksempler: Da dette varierer noe fra hvilken bank/finansinstitusjon, gir vi her en representativ redegjørelse.
1. Økonomiske konsekvenser (som betyr om det legges til gebyrer og/eller om rentesatsen heves): ved manglende betaling kan det påløpe gebyr, renter og andre økonomiske omkostninger etter de til enhver tid gjeldende satser til de ulike finansinstitusjonene. Hvis du betaler for sent påløper forsinkelsesrente med den rentesats som er bestemt etter lov nr. 100 av 17.12.1976 om renter ved forsinket betaling. Men vær obs, forsinkelsesrenten skal likevel ikke være lavere enn den renten som til enhver tid løper i låneforholdet. Forbrukslåntesten.no anbefaler deg på det sterkeste å unngå å komme en slik situasjon, da dette fort kan ende i en negativ sirkel for din egen del. Renter gjelder etter de til enhver tid gjeldende satser hos de forskjellige lånene. Dersom du ikke straks betaler utlåners kostnader på grunn av din manglende betaling, herunder gebyr ved eventuell inndrivelse av gjelden (purregebyr, gebyr ved tvangsfullbyrdelse mv.) kan utlåner belaste lånekontoen for utgiftene eller kreve dem dekket på annen måte. Etter skriftlig varsel om mislighold, kan utlåner sende hele kravet til inkasso. Omkostningene belastes i så fall deg iht. inkassoloven av 13. mai 1988 nr. 26
2. Inndrivingspraksis: tilbydere av lån må ha konsesjon fra Finansdepartementet etter bank- og finansavtalelovgivningen til å drive bank- og finansieringsvirksomhet. Selskapene forbrukslånstesten formidler står under tilsyn av Finanstilsynet (adresse postboks 1187, Sentrum 0107 Oslo) og må være registrert i Foretaksregisteret. Alle uoverensstemmelser som måtte oppstå i forbindelse med kredittavtaler, skal avgjøres etter norsk rett, og iht. reglene om lovbestemte verneting, jf. finansavtaleloven § 3, 2. ledd. Oppstår det tvist mellom utlåner og kunde, kan kunde bringe saken inn for Finansklagenemnda for uttalelse. Dersom du ikke straks betaler utlåners kostnader, herunder gebyr ved eventuell inndrivelse av gjelden (purregebyr, gebyr ved tvangsfullbyrdelse mv.) kan utlåner belaste lånekontoen for utgiftene eller kreve dem dekket på annen måte. Dersom oppsigelsen har sin grunn i at du har misligholdt dine betalingsforpliktelser, kommer bestemmelsene i kredittkjøpsloven av 21. juni 1985 nr 82 § 12 om vilkår for å kreve hele gjelden betalt og lov om renter ved forsinket betaling av 17. desember 1976 nr. 100, til anvendelse. Ved avtalens opphør forfaller i sin helhet til betaling alt du skylder utlåner, inkl. renter, forsinkelsesrenter og omkostninger, jf. kredittkjøpsloven § 11. Etter skriftlig varsel om mislighold, kan kortselskapet sende hele kravet til inkasso. Omkostningene belastes i så fall deg iht. inkassoloven av 13. mai 1988 nr. 26
3. Potensielle følger for brukernes kredittverdighet: din kredittverdighet kan svekkes om du lar innbetalinger gå til inkasso, betalingsanmerkninger og/eller statlig tvangsinndriving. Det skal nevnes at det er flere steg før tvangsinndriving settes i kraft, blant annet betalingspåminnelse og betalingspurringer (purringer medfører gebyr), samt inkasso. Om du betaler til tiden, eller i alle fall til 2. purring, slipper du bekymringer om at kredittverdigheten din svekkes. At kredittverdigheten svekkes kan resultere i dårligere betingelser på kredittprodukter som kredittkort og lån. I ytterste konsekvens kan muligheten til å låne penger fratas deg av staten (oftest midlertidig) eller de ulike kortutgiverne kan avslå alle kredittsøknader fra deg. Opplysninger om din betalingshistorikk slettes eller anonymiseres senest fire år fra registrering, så fremt ikke videre oppbevaring er påkrevd i medhold av lov og forskrift. Opplysninger om vesentlig mislighold av kontraktsforpliktelser vil bli oppbevart inntil 10 år, med mindre lengre oppbevaringstid er nødvendig som følge av at saken ikke er avsluttet. www.Forbrukslåntesten.no presiserer og råder deg på det sterkeste til å gjøre hva du kan for å unngå miste kredittverdighet. Dette med tanke på din framtidige fleksibilitet til å kunne benytte kredittprodukter, da også boliglån
4. Retningslinjene for fornyelse: fornyelse av et lån uten sikkerhet går ikke automatisk, avtalens nedbetalingstid er gjeldende som utløpsdato (forfallsdato). Om låneforholdet ønskes forlenget/fornyet må dette tas opp med utlåner og eventuell ny avtale etableres. Det kan påløpe gebyr etter de til enhver tid gjeldende satser om avtalen fornyes (dette varierer hos de ulike finansinstitusjonene)

Hva er noen av forholdene som spiller inn under tilbakebetaling?
Pengene du har lånt skal betales tilbake slik det er forklart i avtalen og nedbetalingsplanen som du har inngått og godkjent med utlåner. Husk at både renter, gebyrer og omkostninger, i tillegg til selve lånebeløpet (avdrag) skal tilbakebetales. Du som kunde skylder utlåner det beløp som til enhver tid er lånt og utbetalt iht. den angitte lånerammen i avtalen. Det kan forekomme renteendringer under nedbetaling. Ved renteendringer må utlåner regulere terminbeløpet, slik at avtalt løpetid (antall måneder eller år du har avtalt å tilbakebetale lånebeløpet) beholdes. Men du/dere og utlåner kan inngå avtale om endret løpetid på grunn av renteendring. Uansett kan en slik ny avtale kun inngås etter at du som kunde er varslet om renteøkningen.

Hva er solidaransvar?
Dersom det er mer enn en kunde som er part i låneavtalen (medlåner), kan utlåner kreve hver av dem for den fulle forpliktelsen etter gjeldsbrevet og avtalen (solidaransvar), med mindre annet er avtalt. Dette betyr at begge er såkalt solidarisk ansvarlig (begge står til ansvar for samme forpliktelse, slik at hver av dere er ansvarlig) for benyttet kreditt.

Hva kan du forvente av varsel om rente- og gebyrendring?
Så langt det er mulig skal utlåner gi kunden en rimelig frist før endringen iverksettes. Og kortutgiver skal gi forhåndsvarsel dersom den effektive renten økes med mer enn 0,25 prosentpoeng.

Hva er avdragsfrihet?
Det er også mulig å avtale perioder med avdragsfrihet med utlåner. Forbrukslåntesten.no ønsker i den sammenhengen å minne deg på at selv om du ikke må betale avdrag (avbetaling av det opprinnelige lånebeløpet) løper renter, gebyrer og omkostninger. Derfor råder vi deg til å ikke benytte deg av avdragsfriheten om du ikke må.

Hvordan reguleres rente, gebyr og andre kredittkostnader?
Renten beregnes etter den rentesats og i samsvar med de prinsipper som utlåner til enhver tid anvender for slike lån som avtalen gjelder.

Utlåner kan ensidig forhøye rentesatsen med umiddelbar virkning fra vedtakstidspunktet, men da i sammenheng med disposisjoner fra Norges Bank som påvirker pengemarkedsrenten, annen kredittpolitisk avgjørelse eller vesentlig endring i rentenivået i det pengemarked hvor utlåner finansierer lånet du har. Du som kunde skal varsles om denne endringen. Forbrukslåntesten presiserer at så langt det er mulig skal utlåner gi deg som kunde en rimelig frist før endringen iverksettes. Og utlåner må gi forhåndsvarsel dersom den effektive renten økes med mer enn 0,25 prosentpoeng. Økning av rente kan også begrunnes i en oppfølgning av myndighetenes syn på utlåners rentepolitikk. Ved forhøyelse på grunnlag av dette skal utlåner gi deg som kunde seks ukers skriftlig varsel før endringen iverksettes. Hvis utlåner øker renten med henvisning til forhold som er nevnt over, skal utlåner også som utgangspunkt sette renten tilsvarende ned hvis disse forholdene ikke lenger eksisterer.

Utlåner kan ensidig og til kundens ugunst forhøye gebyrer og andre kredittkostnader på samme vilkår og med samme forhåndsvarsel som nevnt ovenfor. Dette kan utlåner også gjøre hvis endringen kan saklig begrunnes ut fra endringer i utlåners kostnader eller på grunn av omlegging av utlåners gebyrstruktur. Hvis renteregulering utføres av utlåner er det viktig å huske på at utlåner skal ha mulighet til såkalt rimelig forskjellsbehandling mellom saklig avgrensede grupper av kunder. Dette betyr at de kan gjøre en individuell rentevurdering basert på grupper. Det kan slå enten positivt eller negativt ut for låntakeren, som regel avhengig av betalingshistorikk, lånebeløp og den generelle kreditt-score.

Kan lånet innkreves før avtalt forfall?
Svaret er ja, det kalles for tidlig forfall, men kun etter å ha varslet deg på forhånd. Utlåner kan såkalt bringe lånet til forfall med øyeblikkelig virkning dersom:
1. Du misligholder avtalen i betydelig grad, herunder plikten til å betale renter, avdrag, og andre forpliktelser etter avtalen, eller at forutsetninger som utlåner har stilt for innvilgelse av lånet brytes.
2. Du vesentlig misligholder andre engasjement (avtaler) med utlåner, men bare dersom dette misligholdet kan tyde på manglende betalingsevne hos deg, eller dersom det ellers ut i fra din handlemåte eller alvorlig svikt i din betalingsevne er tydelig at lånet vil bli vesentlig misligholdt. Her har altså utlåner tilgang på et preventiv tiltak.
3. Det blir åpnet konkurs eller gjeldsforhandling etter reglene i konkursloven hos deg som kunde, det betyr at om du går konkurs eller havner i gjeldsforhandlinger
4. Kunden dør og det ikke stilles betryggende sikkerhet innen rimelig frist
Dersom du som kunde ikke øyeblikkelig betaler utlåners kostnader, herunder gebyr ved eventuell inndrivelse av gjelden (purregebyr, gebyr ved tvangsfullbyrdelse mv.) kan utlåner belaste lånekontoen for utgiftene eller kreve dem dekket på annen måte. Etter skriftlig varsel om mislighold, kan utlåner sende hele kravet til inkasso. Omkostningene belastes i så fall deg iht. inkassoloven av 13. mai 1988 nr. 26.

Om du vil, kan du da tilbakebetale lånet helt eller delvis før avtalt forfallstid?
Ja. Du har rett til å tilbakebetale lånet helt eller delvis før avtalt forfallstid. Men da må du også betale kredittkostnader for den benyttede kredittid frem til og med betalingsdagen.

Hvordan behandles dine personopplysninger og kan de utleveres?
www.Forbrukslåntesten.no verken registrerer eller lagrer dine personopplysninger. Nettsiden og selskapet TESTERNE AS som sådan, får ikke innsyn i dine personopplysninger. Disse registreres direkte av utlåner og de har ansvaret for å benytte og lagre disse i forhold til norsk lov og deres egne retningslinjer. Utlåner behandling av personopplysninger skjer innenfor rammen av person-opplysningsloven, konsesjon fra Datatilsynet og særskilte lovregler om behandling av personopplysninger. Behandlingsansvarlig er de forskjellige utlåner ved adm.dir. Opplysningene vil ifølge selskapene bli brukt til å kredittvurdere deg, til å administrere de lån/kreditter som er innvilget, inkludert inndrivelse av forfalte krav/inkasso, samt til å gi råd og informasjon til deg, herunder om nye og eksisterende produkter. Utlåner vil registrere opplysninger om deg, samt alle opplysninger og endringer i avtaleforholdet og tjenestebruken, alle oppdrag og øvrig korrespondanse mellom partene, samt alle transaksjonsdata.

Hvordan foregår formidling, markedsføring, kundepleie osv. i forhold til personopplysninger du har opplyst til utlåner?
Utlånere kan bruke såkalte nøytrale kundeopplysninger (navn, adresse, fødselsår, kjønn og kontaktopplysninger) og opplysninger om hvilke type produkter du allerede har inngått avtale om, som grunnlag for informasjon og markedsføring av eksisterende og nye tjenester og produkter. Utlåner vil bruke transaksjonsopplysninger og andre dybdeopplysninger (opplysninger utover nøytrale, jf. ovenfor) om kundeforholdet og din bruk av tjenestene, for å gi informasjon og tilbud om selskapets tjenester og produkter innenfor samme produktkategori som kundeopplysningene er hentet fra. Dersom du har samtykket til det, kan utlånere og dets samarbeidspartnere bruke transaksjonsopplysninger og andre dybdeopplysninger om kundeforholdet og din bruk av tjenestene, for å markedsføre selskapets tjenester og produkter som ligger utenfor de produktkategorier som opplysningene er hentet fra eller hvor det allerede foreligger et kundeforhold. Kommunikasjon vil kunne skje via e-post, SMS/MMS og til nettbank, såfremt selskapet har mottatt e-postadresse og/eller mobiltelefonnummer fra deg. I de tilfeller avtalen mellom deg og utlåner inngås via tredjepart, vil utlåner kunne informere om produkter og tjenester på vegne av tredjeparten, såfremt du ikke har reservert seg i Reservasjonsregisteret eller i utlånsregister. Du kan reservere deg mot all markedsføring fra utlåner ved å henvende deg til utlåneren.

Kan du kreve innsyn, retting og sletting av personopplysninger?
Ved skriftlig og undertegnet henvendelse til utlåner kan du som kunde kreve innsyn i registrerte personopplysninger. Innenfor de begrensninger som er fastsatt i personopplysningsloven kan du kreve å få rettet mangelfulle personopplysninger og slettet unødvendige opplysninger. Opplysninger om din betalingshistorikk slettes eller anonymiseres senest fire år fra registrering, såfremt ikke videre oppbevaring er påkrevd i medhold av lov og forskrift. Opplysninger om vesentlig mislighold av kontraktsforpliktelser vil bli oppbevart inntil 10 år, med mindre lengre oppbevaringstid er nødvendig som følge av at saken ikke er avsluttet.

Hva er aldersgrensen for forbrukslån?
Du må være minimum 18 år og ellers er ingen fast aldersgrense når du låner penger. Dette varierer mellom utlånere. Noen krever at du er minst 18 år, mens andre utlånere krever at du er minst 25 år.

Jeg har et spørsmål som ikke er besvart her. Kan jeg kontakte dere på noen måte?
Hvis det er noe du lurer på og som ikke er besvart her er det bare å kontakte oss. Legg igjen en kommentar på en av sidene våre eller send oss en e-post til: post (att) testerne.no